April 17, 2024

เว็บสล็อต789

สงกรานต์ คือ การเคลื่อนขึ้นของปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกำหนดวันเวลาอยู่ในช่วงวันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕เมษายน ของทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ ๑๓เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ ส่วนวันที่ ๑๔เป็นวันเนา และวันที่ ๑๕เป็นวันเถลิงศก...